Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.  Predávajúcim je:


Fakturačná adresa a sídlo:

Ing. Ján Štucka, Belža 172, 044 58 Belža, IČO: 47048964, DIČ: 1082750691, IČ DPH: SK1082750691, IBAN: SK31 0900 0000 0050 3858 8009


Kamennú predajňu neprevádzkujeme, tovar predávame len cez eshop.


Kontaktné údaje:

mobil: +421902191644,

email: info@fajnnabytok.sk

Zodpovedný vedúci: Ing. Ján Štucka


Adresa pre osobné prevzatie:

Ing. Ján Štucka, Belža 160, 044 58 Belža (adresa skladu), osobné prevzatie je potrebné dohodnúť vopred.


Sme Vám k dispozícií:

- pondelok až piatok: 08:00 - 17:00

- sobota: 09:00 - 12:00

- emailom: nepretržite


Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1  
Odbor výkonu dozoru
ke@soi.sk
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
fax č. 055/622 46 95


Kupujúcim je osoba (obchodná spoločnosť, organizácia), ktorá si vybrala a zaplatila za služby alebo tovar na stránkach www.fajnnabytok.sk. Kupujúci musí v objednávke, resp. pri registrácii presne a pravdivo uviesť adresu doručenia, prípadne iné kontaktné údaje.

 

1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu www.fajnnabytok.sk, ktorý prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na jeho internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len kúpna zmluva) a na všetky vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré vznikli pri uzatváraní kúpnej zmluvy a pri reklamácii tovaru.

 

 

2. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

Predávajúci sa zaväzuje:

  • dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bola uvedená v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene,
  • odoslať tovar v dohodnutej lehote,
  • vystaviť a priložiť faktúru za dodaný tovar.

Kupujúci sa zaväzuje:

  • prevziať objednaný tovar,
  • zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu.

Kupujúci je povinný pred prevzatím a zaplatením zásielky dopravcovi skontrolovať tovar. V prípade, že je prepravný obal viditeľne poškodený, tovar prevezme a ihneď na mieste spíšte s vodičom reklamačný protokol. O tejto situácii nás informuje na info@fajnnabytok.sk alebo na telefónnom čísle 0902 191 644. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. 

 

3. Objednávka

3.1 Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Každá objednávka musí obsahovať meno a priezvisko kupujúceho, kontaktnú osobu, fakturačnú a dodaciu adresu, telefónne číslo, IČO, DIČ, IČ DPH, objednávací kód tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru. Predávajúci vybavuje objednávky v poradí, v akom prichádzajú.

3.2 Po odoslaní objednávky bude doručené na emailovú adresu uvedenú pri registrácii automatické potvrdenie objednávky. Pokiaľ tento email nebude doručený, je potrebné skontrolovať, či bola pri registrácii zadaná správna emailová adresa. Ak je emailová adresa správna a napriek tomu automatické potvrdenie objednávky nebolo doručené, je potrebné kontaktovať predávajúceho na info@fajnnabytok.sk alebo na tel.č.: 0902 191 644. Toto automaticky generované potvrdenie slúži len na overenie správnosti zadania objednávky, nie je považované za kúpnu zmluvu. Tá vzniká až po ručnom spracovaní a overení vašej objednávky pracovníkom a jej následnom potvrdení.

 

4. Storno objednávky

4.1 Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to do 24 hodín od zaslania záväznej objednávky. Objednávku je možné stornovať iba písomnou formou (mailom na info@fajnnabytok.sk alebo poštou na našu adresu). Kupujúci je povinný uviesť svoje meno, kontakt, popis objednaného tovaru. Za zrušenie objednávky si predávajúci neúčtuje penále ani žiadne iné poplatky. Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (mailom na info@fajnnabytok.sk alebo poštou na našu adresu).

 

5. Odstúpenie od zmluvy

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bolo v uvedenej lehote oznámenie o odstúpení od zmluvy doručené predávajúcemu. Odstúpenie od zmluvy v tejto lehote a dodržanie nižšie uvedených podmienok je garanciou vrátenia plnej kúpnej ceny:

  • kontaktujte predávajúceho na info@fajnnabytok.sk a dohodnite si spôsob vrátenia tovaru
  • tovar, ktorý chcete vrátiť musí byť v pôvodnom obale, nesmie niesť známky použitia, musí byť nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu)
  • peniaze Vám budú vrátené poukážkou alebo prevodom na Váš účet po fyzickom prijatí vráteného tovaru na náš sklad
  • v prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený späť na náklady odosielajúceho.

 

6. Dodacie podmienky

Predávajúci je povinný splniť objednávku kupujúceho a dodať mu tovar v lehote uvedenej v záväznej akceptácii objednávky. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim.

V prípade, ak hrozí omeškanie dodania tovaru v dôsledku nepredvídateľných okolností nezavinených dodávateľom (napr. živelné udalosti, nedodržanie lehoty dodávky od výrobcu, zahraničného dodávateľa, oneskorenie alebo zlyhanie dopravy a pod.), je dodávateľ povinný neodkladne informovať kupujúceho o tejto skutočnosti písomnou formou (faxom, mailom alebo poštou) a dohodnúť s ním náhradnú (predĺženú) lehotu dodania tovaru. Ak kupujúci nesúhlasí s touto náhradnou (predĺženou) lehotou, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť, o čom písomne (mailom na info@fajnnabytok.sk alebo poštou na našu adresu) informuje predávajúceho.

Po naskladnení tovaru sa s Vami spoja 24-48 hodín pred plánovaným dovozom vodiči prepravnej spoločnosti a dohodnú si s Vami termín dopravy. Prosím, berte na vedomie, že oznámený čas dopravy je len orientačný a môže sa líšiť kvôli nepredpokladaným dopravným situáciám a podobne.

V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve.

Doba dodania na všetok tovar je 1 - 8 týždňov.

Dodaním tovaru sa rozumie dodanie tovaru pred vchod objektu, ktorý bol uvedený v objednávke. Prepravca nie je povinný tovar vynášať kupujúcemu do domu alebo bytu.

 

7. Platobné podmienky

Všetky ceny uvedené na internetovej stránke www.fajnnabytok.sk sú vrátane DPH, bez nákladov na dopravu na dodanie tovaru.

Spôsoby platby:

Dobierka - predávajúci zašle tovar na dobierku riadne zabalený, kupujúci platí až pri jeho preberaní. K cene objednaného tovaru predávajúci pripočíta poplatok zahŕňajúci prepravné a balné podľa hmotnosti celej objednávky plus poplatok za dobierku 3,00 €.

Prevod na účet - kupujúci platí za tovar vopred, tovar bude kupujúcemu vyexpedovaný až po pripočítaní ceny za tovar. K cene objednaného tovaru predávajúci pripočíta poplatok zahŕňajúci prepravné a balné podľa hmotnosti celej objednávky. Ako variabilný symbol použije číslo objednávky, prípadne do poznámky uvedie svoje meno.


8. Reklamačný poriadok

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

 

9. Záručná doba

Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

V prípade, že je pri tovare uvedená dlhšia záručná doba, je uprednostnená pred základnou 24 mesačnou záručnou dobou.

 

10. Povrchové úpravy dreva, látok a kovu

Vzorkovníky látok, kovu a dreva uvedené na stránke www.fajnnabytok.sk boli transformované do elektronickej podoby. Avšak jednotlivé monitory a LCD panely môžu vykazovať rôzne odlišnosti, podobne ako u tlačených materiálov. U drevených častí, keďže sa jedná o prírodné drevo, jednotlivé časti morené rovnakým moridlom môžu vykazovať mierne farebné odlišnosti. Morenie zvýrazňuje štruktúru dreva a prírodné osobitosti rastu dreva.

Farebná odlišnosť tovaru od jeho zobrazenia na internetovej stránke predávajúceho je teda dovolená a nie je dôvodom na uplatnenie si reklamácie.

 

11. Ochrana osobných údajov (GDPR)

Pravidlá ochrany osobných údajov obsahujú informácie o tom, ktoré Vaše osobné údaje pri vykonávaní našej činnosti zhromažďujeme, ako ich používame a akým spôsobom ich chránime. Vzťahujú sa na všetky tovary a služby ponúkané našou spoločnosťou a obsahujú informácie o spôsobe spracúvania osobných údajov určené pre našich zákazníkov. Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike t.j. so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a taktiež v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Sprostredkovateľ Je každý právny subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa s cieľom komunikácie so zákazníkom, vypracovania cenových ponúk, zabezpečenia daňových dokladov, zorganizovania transportu tovaru, riešenia prípadných reklamácii a sťažností na základe Zmluvy so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov.

Dotknutá osoba Je akákoľvek fyzická osoba - zákazník, ktorá chce využívať tovar alebo služby ponúkané našou spoločnosťou, alebo je oprávneným zástupcom zákazníka našej spoločnosti, ktorý chce využívať tovar alebo služby ponúkané našou spoločnosťou (v akomkoľvek právnom vzťahu k zákazníkovi), alebo ktorý navštívi webové stránky našej spoločnosti.

Rozsah osobných údajov dotknutej osoby, ktoré zhromažďujeme:

- Meno a priezvisko, titul (ak je a bude dotknutou osobou poskytnutý)

- Fakturačná adresa určená na daňové doklady (zvyčajne adresa trvalého bydliska)

- Adresa doručenia tovaru alebo služby (ak je iná ako fakturačná adresa)

- Telefónne číslo

- E-mailová adresa

- IČO a DIČ, ak ste podnikateľ

- Vaše nastavenia, t.j. údaje vo Vašom účte, najmä uložené adresy a profily, Vaše hodnotenie produktov a služieb

- Údaje o Vašich objednávkach, t.j. údaje o tovare a službách, ktoré ste si objednali, spôsobe doručenia a platby vrátane čísla platobného účtu a údaje o reklamáciách

Zdroje získavania informácii: Osobné údaje väčšinou získavame priamo od Vás prostredníctvom našeho eshopu a pri komunikácii s Vami, ktoré nám poskytnete v rámci objednávania tovaru alebo služieb. Niektoré ďalšie údaje môžeme obdržať aj od našich partnerov, napr. bánk alebo prepravných spoločností pri kontrole platieb alebo správnosti dodania tovaru.

Účel spracovania:

Spracúvanie osobných údajov je primárne založené na Vašom právnom vzťahu ako dotknutej osoby k našej spoločnosti - prevádzkovateľovi, t. j. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy. Spracúvanie niektorých osobných údajov môže byť založené na oprávnenom záujme prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje potrebujeme, aby sme mohli:

- komunikovať s Vami s cieľom poradiť Vám

- spracúvať a vybavovať Vaše žiadosti o cenové ponuky na tovary a služby

- spracúvať a vybavovať Vaše objednávky po Vašom schválení cenovej ponuky

- spracovať daňové dokumenty a odoslať Vám ich e-mailom

- doručiť Vám tovar, alebo poskytnúť služby

- prípadne vrátiť peniaze za vrátený tovar

- poskytovať záručný a pozáručný servis, t.j. vybavovanie reklamácii

- spracovať daňové priznanie o DPH a dani z príjmu našej spoločnosti- prevádzkovateľa

- spravovať Vaše užívateľské účty na našich e-shopoch

Právny základ: Na spracovanie osobných údajov nás oprávňuje buď príprava či plnenie zmluvy s Vami, dodržiavanie právnych povinností, Váš súhlas, alebo naše oprávnené záujmy:

- súhlas dotknutej osoby na základe Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

- oprávnený záujem prevádzkovateľa na základe Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

- plnenie zmluvy, ktorej ste Vy ako dotknutá osoba zmluvnou stranou

- zmluvný vzťah na základe Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a Zákona č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa

- plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je právnická osoba

- zmluvný vzťah na základe Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

- spracovanie daňových dokumentov podľa Zákona č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty a Zákona č. 431/2002 Z.z., o účtovníctve. 


Subjekty, ktorým budú uvedené osobné údaje poskytnuté:

Pravidlá, rozsah a účel spracovania Vašich osobných údajov v prípade zdieľania so sprostredkovateľmi stanovujeme my – teda prevádzkovateľ a zodpovedáme za ich riadne vykonanie. Od všetkých sprostredkovateľov tovaru a služieb striktne vyžadujeme, aby dôsledne dbali na ochranu osobných údajov a nepoužívali Vaše osobné údaje na vlastné marketingové účely, pokiaľ im na to sami neudelíte súhlas. Zdieľame iba tie osobné údaje, ktoré naši poskytovatelia služieb nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie poskytovania Vami dopytovaného, resp. objednaného tovaru a služieb. 

Doručovateľské a kuriérske spoločnosti - pokiaľ Vám doručujú Vašu objednávku. S nimi zdieľame Vaše meno a priezvisko, adresu doručenia tovaru, telefónne číslo

Poskytnutie osobných údajov

Nie ste povinný poskytnúť nám Vaše osobné údaje, ale niektoré Vaše osobné údaje sú nevyhnutné pre uskutočnenie obchodnej alebo inej činnosti (napríklad uzatvorenie kúpnej zmluvy prostredníctvom našich e-shopov alebo e-mailovej komunikácie). V prípade, ak nám niektoré Vaše osobné údaje neposkytnete, nebude možné, aby sme Vám dodali tovar, či poskytli služby ponúkané našou spoločnosťou. Poskytnutie niektorých Vašich osobných údajov je teda požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy alebo na plnenie zmluvy.


Doba spracovania:

Vaše osobné údaje uchovávame v rozsahu dovolenom príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi všeobecne po dobu 10 (desať) rokov. Táto doba sa predlžuje, ak garancia stanovená výrobcom tovarov na určité tovary je dlhšia ako 10 rokov. Vo výnimočných prípadoch, ak to okolnosti vyžadujú, sa môže doba uchovávania osobných údajov predĺžiť aj z dôvodov uplatnenia, preukázania, obhajovania a/alebo výkonu práv, nárokov a oprávnených záujmov dotknutej osoby alebo prevádzkovateľa alebo vykonávania nášho interného vyšetrovania. Dĺžka takejto doby uchovávania je podmienená predovšetkým trvaním povinností súvisiacich napr. s nevyhnutnosťou uchovávania týchto osobných údajov pre prípad potreby preukázania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov.

Práva dotknutej osoby V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi nasledovné práva:

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Máte právo: - kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, ak je spracúvanie vykonávané na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje naša spoločnosť; - ak sa osobné údaje spracúvajú na účely historického výskumu či na štatistické účely, namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na základe Vašej žiadosti adresovanej kontaktnej osobe uvedenej v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, a to prostredníctvom e-mailu, ak nepožiadate o iný spôsob poskytnutia osobných údajov.

Právo na opravu osobných údajov

Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania osobných údajov máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Máte právo, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Vaše osobné údaje v prípade, ak: - osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; - odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie; - sa Vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne; - Vaše osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov v prípade, ak: - ste napadli správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov; - spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia; - už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; - ste namietali voči spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov nesúhlasu s týmito Pravidlami ochrany osobných údajov v častiach spomenutých „oprávnených dôvodov“, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Právo na presnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby sme Vám v tom bránili, ak: - je spracúvanie osobných údajov založené na Vašom súhlase alebo na zmluve; - ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

V prípade, ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov alebo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná12, 82007 Bratislava 7, s návrhom na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 99 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Uplatnenie práv dotknutej osoby Vy, ako dotknutá osoba, máte právo uplatniť všetky svoje práva kontaktovaním oprávneného zástupcu našej spoločnosti uvedeného v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov, písomne, vrátane e-mailu, a tiež zákonom ustanovením postupom adresovaným dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: + 421 2 32 31 32 14,e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, webstránka: http://www.dataprotection.gov.sk/.

Zmena pravidiel ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo na zmenu alebo doplnenie Týchto Pravidiel ochrany osobných údajov. Taká zmena alebo doplnenie sa nijakým spôsobom bez Vášho výslovného súhlasu nedotkne Vašich práv, ktoré Vám vyplývajú z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Odporúčame Vám, aby ste pravidelne navštívili našu webstránku a oboznámili sa s aktuálnou verziou týchto Pravidiel ochrany osobných údajov, avšak na podstatné zmeny Vás môžeme e-mailom alebo inou formou. Odvolanie súhlasu Súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať a okrem zákonom stanovených dokumentov a z toho vyplývajúcej archivácie, budú Vaše údaje zo systému vymazané s cieľom splnenia požiadavky "byť zabudnutý"


12.  Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky a kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi v celom rozsahu súhlasí.